شریف رضوی دبیر و موسس "جشنواره لباس آینده و فناوری در پوشیدنی‌ها(هفته مُد و تکنولوژی تهران)" است. او کارشناسی مدیریت فرهنگی هنری، کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی دارد و هم اکنون دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی است. در کارنامه وی سوابق متعدد تولید، برگزاری رویدادها، راه اندازی واحدهای نوآورانه و استارتاپی، آموزشی و پژوهشی در حوزه های مرتبط با مُد و سبک پوشش کشور به چشم می خورد. رضوی هم اکنون مدیرعامل مرکز نوآوری مُدارا و موسسه مُداراست و تلاش دارد تا با ایجاد فضایی نوآورانه، علاوه بر شناساییِ افراد مستعدِ سراسر کشور، زمینه ساز ایجاد گفتمانی مبتنی بر مؤلفه های تمدنی برای آینده سبک پوشش کشور شود. او آینده را روشن می بیند و معتقد است:"آینده داستانی از پیش نوشته شده و سرنوشتی محتوم نیست که نتوان آنرا تغییر داد، اما چگونگی آن وابسته به تصویر امروز ما از آینده و جهت گیری ای است که اکنون نسبت به آن داریم". او لباس آینده را لباسی وابسته به زیست بوم و فرهنگ هر ناحیه جغرافیایی می داند، از اینرو آینده سبک پوشش کشور را متأثر از تاریخ، زیست بوم و فرهنگ ناحیه فلات ایران تصور می کند و اعتقاد دارد غنای فرهنگی-تاریخی ناحیه فلات ایران در حوزه سبک پوشش به زودی در قامت مفهومی که او آنرا "مُدااُم" نام نهاده متجلی خواهد شد..‬‬