سربازان سایبورگ 2050

گروه بررسی  فرماندهی توسعۀ ظرفیت رزمی ارتش آمریکا طی گزارشی محرمانه تحت عنوان “Cyborg Soldier 2050:Human-Machine Fusion and the Implications for the Future” به طور رسمی اعلام کرد که ظرف مدت ده سال ارتش آمریکا شاهد جذب نیروهایی مرکب  از انسان و فن آوری در میان دستگاه نظامی خود خواهد بود.
گزارش مزبور توسط شورای سلامت و عملکرد انسانی فناوری های زیستی وزارت دفاع آمریکا که مسئول توسعۀ بخش فناوری زیستی نظامی است، تدوین گردیده است. نقاط کلیدی به پیشرفت های تکنولوژیکی اشاره دارند که منجر به تبدیل سرباز سنتی به «سایبورگ» گردید.
شورای مزبور روی این طرح کار کرده است و همزمان در خصوص مشکلات متعدد اخلاقی و معنوی و نیز نکاتی که پنتاگون باید به طور جدی آنها را مد نظر بگیرد، خود را زیر سوال برد.
هفت نکتۀ مهم این طرح عبارتند از:

1- عوامل جهانی برداشت جدیدی از زندگی و نیز اهمیت این موضوع که نظامیان بتوانند ظرفیت ماشین انسانی را افزایش دهند.

2- عوامل مربوط به قابلیت همکاری میان نیروهای متحد در خلال عملیات و لزوم برانگیختن تضاد میان مخالفان سیاسی در حیطۀ ناتو در خصوص منافع احتمالی استفاده از سایبورگ.

3- شک و تردید این کمیته در رابطه با امنیت و لزوم اتخاذ  یک نظام قانونی که برای تأمین اخلاق و حریم خصوصی افراد مناسب باشد.

4- استفاده از رهبران نظامی آینده باید به سمت تغییر روایات فرهنگی منفی در رابطه با فناوری های تقویتی باشد.

5- تشویق پنتاگون به استفاده از بازی های جنگی جهت تجزیه و تحلیل دستاوردهای فناوری های زیستی غیر متقارن و ارزیابی راهبردها، عملیات و تاکتیک ها.

6- تجزیه و تحلیل در خصوص ظرفیت تجاری پکن و منافعی که اقتصاد این کشور برای وزارت دفاع به همراه داشته است.

7- بررسی مشکل امنیت جهت استفاده طولانی مدت از تکنولوژی و تأثیری که می تواند بر جامعۀ مدنی داشته باشد.

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »