22 دی، 1399

فناوری اسکلت های خارجی و فواید بیشمار آن

سکلت خارجی یا ExoSkeleton، تجهیزات و ربات های پوشیدنی می باشند که در همه حوزه ها کاربرد دارند و منجر به بی معنا شدن واژه ناتوان یا کم توان در زندگی بشریت شده است. این فناوری باعث افزایش توان فیزیکی افراد شده و گام بزرگی در کمک به افراد کم توان یا نا توان برای برگشت به زندگی عادی خود، برداشته است.
Translate »