9 اسفند، 1399

مقایسه ای بین دنیای فلسفه و مد | |آیا بعضی فلاسفه هم از مد می افتند؟

قضیه مد شدن طرز فکری در فلسفه، مساله ای است که بسیار دور از ذهن به نظر میرسد. تا آخر مطلب را دنبال کنید تا از دید دیگری به قضیه نگاه کرده و در ماهیت این سوال کنکاش کنیم.
Translate »