20 بهمن، 1399

سوسک جاسوس

محققان روسیه یک روبات میکروسکوپی به اندازه حشره کوچک را طراحی کردند. محققان، سوسک را برای این آزمایش بی نظیر انتخاب کردند.  به نقل از اسپوتنیک، متخصصان کالینینگراد از دانشگاه فدرال بالتیک به نام « کانت» شش ماه را صرف ساخت این روبات کردند.
Translate »