14 اسفند، 1399

هویت اسلامی و مدگرایی

مد ،پدیده ای نسبتا مدرن است که دیدگاههای زیادی درباره آن وجود دارد. این دیدگاه ها پل ارتباطی فلسفه و مد هستند. اسلام نظر خاصی درباره مد ، هویت و اعتدال ورزی در مد دارد.
11 اسفند، 1399

مد و مدگرایی از دیدگاه اسلامی

ذهن افراد مدگرای سنتی و بخصوص مذهبی به سوالی همیشگی مشغول است : " آیا مدگرایی اخلاقی است؟" سعی داریم سوال این افراد را پاسخ دهیم.
Translate »