15 شهریور، 1400
مرسده حیدری

مرسده حیدری: آینده به من نوید قدرت را می‌دهد

بررسی پتانسیل‌ها و نحوه نگرش بدان شاید از اجرای ایده اهمیت بیشتری داشته باشد.
برگزیدگان مرحله اول
Translate »