18 اسفند، 1399
هویت و مد ایرانی از دید نمادشناسی

بحرانی به نام هویت و مُد ایرانی

 نماد‌ها میتوانند تاثیرات قدرتمندی در هویت بصری یک فرد بگذارند. جامعه مدرن هویت بصری شما را ترندی که دنبال میکنید ، میبیند.
برگزیدگان مرحله اول
Translate »