17 اسفند، 1399

هویت و مد از دید عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

هویت و مد در تقابل و تعامل پیچیده ای قرار گرفته اند که از کورترین گره های جامعه امروز کشورمان را شکل داده است. مشکلی که نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.
Translate »