21 اسفند، 1399

هر آنچه در هشتمین دوره تادااکس گذشت

جشنواره سالانه تادااکس ، نمایشگاهی است راجع به هنر دیجیتال که در گالری محسن و با حضور تعداد کثیری شرکت کننده داخلی و خارجی برگزار میشود.
11 اسفند، 1399

نمایشگاه «رو به تهران من» و لباسهایی در قالب هنر مفهومی

نمایشگاه «رو به تهران من» لباسهایی در قالب هنر مفهومی معرفی کرد. لباسهایی عجیب متفاوت و متنوع که دیدن آنها خالی از لطف نیست.
Translate »