حسام جندقی هم بنیان گذار و کارگردان خلاقیتِ برند Jandaqi است. او از سال 1390 به همراه برادرش شهاب برند ژوت را راه اندازی کرد و در سال 96 نام آنرا به Jandaqi تغییر داد که دارای سبکی جدید در قالب Ready to Wear بود. جندقی آینده را چیزی جدای از جریان و حرکت رو به جلوی بشریت نمی داند و معتقد است مرزهای فیزیکی و نامشهود میان انسان ها حذف خواهند شد و نوع جدیدی از فردگرایی به وجود می آید که طی آن هر شخص توانایی به وجود آوردن دنیای ایده آل خود را در دلِ دنیای کنونی خواهد داشت، انواع انحصار در شکل کنونی آن دیگر معنا نخواهد داشت و افراد بدون محدودیت به منابع دسترسی کامل خواهند داشت. او آینده لباس و لباس آینده راعاری از تأثیر جریان ترندها می داند و اعتقاد دارد افراد می توانند با توجه سلیقه و میل شخصی و با کمک تکنولوژی به صورت شخصی سبک پوشش متمایز خود را انتخاب کنند. حسام به شرکت کنندگان جشنواره توصیه می کند به معیار جهانشمول بودن طرح ها، با نگاهی درون زا و بومی توجه داشته باشند تا از این طریق بتوانند به مسائل و چالش های جاری پاسخی مناسب بدهند.