مدگرایی و بحران هویتی جوانان

گرایش به مد به گونه افراطی سقوط ارزشهاي اجتماعی، بر چسب انحراف، تضاد بین والدین و فرزندان و یا به عبارتی شکاف بحرانزاي نسلی و ضررهاي مادي فراوانی ایجاد میکند. هدف این مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به مد در بین جوانان است.

مد و گرایش به مد پدیدهاي اجتماعی است که در هر جامعه امکان ظهور و بروز پیدا میکند. با توجه به اینکه این پدیده اگر به صورت معمولی و منطقی در پوشش و آرایش فرد صورت گیرد معمولا به عنوان مسأله به آن نگریسته نمیشود. اما در جامعه ایران با توجه به اینکه پدیده مدخواهی متضاد با ارزش- ها و هنجارهاي قشرهاي دیگر جامعه است، بنابر این نوعی چالش بین افراد جوان و قشرهاي دیگر جامعه بوجود میآورد که به عنوان یک مسألهي اجتماعی قلمداد میشود. گرچه گرایش به مد و غربگرایی دو مفهوم جدا از هم و داراي تعاریف متمایز از یکدیگرند. اما سیر تحولات تاریخی  اجتماعی در ایران به گونهاي سرنوشت این دو مفهوم را با هم گره زده است که بررسی عوامل اجتماعی …/ 51 هر گاه سخن از مد به میان میآید، مفهوم غربگرایی نیز به ذهن، متبادر میکند. زیرا رشد صنعت و به تبعیت از آن، نوع تفکر، طرز زندگی و آداب لباس پوشیدن و نظایر آن نیز دچار تغییراتی میشود. قاعدتاً تمایل به مدهاي غربی در بین جوانان مرزهاي فرهنگی را در هم می شکند و روند مصرف ، تابع مد چنان سرعت و عمق مییابد که اصیلترین عرصه حیات بشري تحت عنوان فرهنگ را نیز در مینوردد و انسانها را در یک دگرگونی جدي فرهنگی قرار میدهد. بطوریکه نهادهاي هویت بخش سنتی را به چالش فرا .( میخواند و مصرف را به منبع اصلی هویت و انفکاك اجتماعی تبدیل میکند(گل محمدي، 73 ،1379 با توجه به گرایشهاي افراطی به سوي مدهاي وارداتی امروزه آگاهی افکار عمومی، به خصوص قشرهاي جوان و نوجوان که در معرض این آسیبها قرار دارند ضرورت دارد زیرا اهداف متعددي بر افراط مدگرایی متبادر است که سودجویان از رواج مد و تولید کالاهاي مرتبط با آن منافع کلانی به جیب میزنند. بعلاوه گرایش به مد به گونه افراطی سقوط ارزشهاي اجتماعی، بر چسب انحراف، تضاد بین والدین و فرزندان و یا به عبارتی شکاف بحرانزاي نسلی و ضررهاي مادي فراوانی ایجاد میکند. همچنین جوانان با گرایش به مد غیرشایسته زمینه بیهویتی و مصرف گرایی آنان را مهیا میکند و متعاقباً در تعیین سرنوشت فرهنگی نسلهاي بعدي نیز اثر نامطلوب میگذارد. بعلاوه موقعیت خاص میناب با توجه به نزدیکی مناطق آزاد تجاري و رواج آنتن هاي ماهوارهاي وانواع فیلمها و برخی از نشریهها که بر پذیرش سریع بسیاري از الگوهاي مد مؤثرند به عنوان یک مسأله مطرح میشود. از طرفی امروزه رسانههاي جمعی منابع اصلی تغیرات و بویژه مدگرایی محسوب میشوند و از طرفی استفاده روزافزون از فن آوریهاي جدید بر ذوق و سلیقه و نیازهاي ارتباطی جوانان مؤثر میباشد و تکنولوژي ارتباطی و مجازي الزامهاي جدي بر هویت یابی جوانان دارد. مضافاً جریان جهانگیر فرهنگ مصرفی، همه مرزهاي فرهنگی را در هم میشکند و نهادهاي هویت بخش سنتی را به چالش فرا میخواند. مناطق آزاد تجاري در ایران که با دسترسی فعال به ماهواره و انواع فیلمها و نشریات الگوهاي مد و همچنین قاچاق لباسهاي خارجی و مواد آرایشی گوناگون در گرایش به مد براي نوجوان امر بدیهی است. بنابراین با توجه به جایگاه شهري همانند میناب که نزدیک به آبهاي خلیج فارس و دریاي عمان میباشد لذا دسترسی به امکانات ماهواره، فیلمها و لباسهاي به روز و مواد آرایشی قابل توجه است و در گرایش نوجوانان به مد نقش مهمی دارد . با توصیفات فوق عوامل مهمی که زمینه ساز گرایش به مد میشود کدامند ؟ کدام از عواملی که در تحقیق بکار گرفته میشود تأثیر خاصتري دارد و به ویژه نقش رسانههاي جمعی چگونه است؟ و از چه طریقی میتوان در حد متعادلی گرایش به مد داشت

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »