تقابل سلامت جامعه و مدگرایی

پدیده مد ، تاریخچه طولانی دارد ولی چند دهه اخیر صحنه نظریه پردازی بسیاری جامعه‌شناسان و اندیشمندان بوده است. در کشور عزیزمان هم صحبت‌ها و نظریه‌هایی در خصوص مد و مدگرایی ارائه شده است. از گزارش ايرنا از روابط عمومي راديو سلامت، امروزه جوانان با گسترش وسايل ارتباط جمعي و فناوري هاي جديد رايانه اي، ارتباطات گسترده اي با جوامع و فرهنگ هاي گوناگون يافته اند و موقعيت آنها در شناخت و فهم ارزش ها، باورها و انتخاب هنجارهاي مطلوب، پيچيده تر و مشكل تر شده است و چه بسا زمينه هاي موجود، باعث شده تا جوانان و نوجوانان به رفتارها و هنجارهاي متضاد با ارزش هاي جامعه‏ي خويش رو آورند. «پريناز بني سي»، روان شناس و مدرس دانشگاه با بيان اينكه شكل، رنگ، قواره، گاه كيفيت، مارك و مدل را مد مي گويند، گفت: كه به صورت نامحسوس و گاها هدايت شده شيوع پيدا مي كند، و به صورت مقطعي داراي رشد فزاينده مي شود و بعد از يك مدتي فرو كش مي كند، چون منشا مد بيشتر از خارج از كشور است. وي ادامه داد: معمولا با مزاج، سليقه و عرف خانواده ها همخواني ندارد. بدين صورت كه مي تواند به صورت غير ارادي در مقابل سنت حاكم بر خانواد ها، قد علم كند. اين مدرس دانشگاه در ادامه بيان كرد: با توجه به اينكه در فرهنگ ما قايل به اعتدال هستيم گاها نقطه مقابل اعتدال قرار مي گيرد. بدين صورت كه يك رويه جاري بوده است كه مورد توافق جسمي قرار گرفته، مد گاه اين توافق را از بين مي برد و بيشتر براي جوانان مد جذابيت دارد، چرا؟ چون جوان دوست دارد مطرح شود. جوان فكر مي كند دنيا را متفاوت ببينند. وي با بيان اينكه جوان به دنبال انگيزه هاي مطرح شدن، متفاوت بودن، جلوه گري، متمايز بودن است، بيان كرد: اين ويژگي جوانان باعث مي شود كه جوان خود به خود به طرف مد راغب مي شود. بني سي با بيان اينكه خانواده ها با توجه به فرهنگ مديريت حاكم مي تواند بازتاب هاي رفتاري متفاوت اتخاذ كند، اظهاركرد: در جايي كه خانواده پدر سالاري است از طريق پدر و اگر مادر سالاري است از طريق مادر و در اين راستا آموزش و پرورش، رسانه ها و مطبوعات در مقابل مدهايي كه مورد توافق فرهنگ منطقه و جامعه نيست نقش مهمي دارند.

 

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »