کتاب «فلسفه‌ی مد» تالیف «لارس اندرسن»

همه انسان ها علاوه بر غذا و آب در وهله اول به پوشاک و مسکن نیازی لاینفک دارند. همین مساله به خودی خود ، فشن و مد را شکل داده است.  صنعت مهمی که بخشی عمده از اقتصاد مدرن را تشکیل میدهد. لباس به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در ارتباط با انسان است که با استفاده از آن می توان به مواردی مانند فرهنگ و ارزش های حاکم در یک جامعه پی برد. لباس هم چنین از جمله عواملی است که به منظور پاسخ به تمایلات ذاتی انسان نظیر تمایل به تنوع، زیبایی و غیره بکار گرفته می شو د و لذا گرایش به سمت پوشش و تنوع در آن سبب بروز پدیده ای به نام مد شده که با توجه به گسترش آن در جوامع و فراگیری آن در میان اقشار مختلف، این پدیده امروزه تبدیل به صنعتی قابل توجه شده است. آن چه می بایست در نظر گرفته شود نمود یافتن فرهنگ و هویت در پوشش و لباس می باشد چرا که تغییرات در فرهنگ و هویت هر جامعه در نوع پوشش آن جامعه نیز نمود می یابد. لذا باید توجه نمود که اشاعه مدهای وارداتی در جامعه به عنوان تهدیدی برای هویت هر قوم شناخته می شود، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع نیاز است تا شرایطی ایجاد شود که در عین پاسخ به تمایلات جامعه در راستای پیروی از مد، مد و مدگرایی در راستای حفظ هویت جامعه بکار گرفته شوند که از جمله راه حل های موجود در این راستا می توان به ایجاد مکان هایی با عنوان خانه مد و لباس اشاره داشت. لذا مقاله حاضر در راستای موضوع مورد نظر با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته و در نتیجه مطالعات خود بیان می کند خانه مد و لباس نقش اساسی در نمایش و حفظ فرهنگ و هویت یک جامعه در پوشش آن ها دارد. هم چنین با توجه به این که ویژگی های مکانی هر کاربری نشان دهنده اهداف ایجاد مکان می باشد، با توجه به اهداف و ویژگی های معماری زمینه گرا، می توان از این سبک در راستای یکی نمودن معماری و اهداف خانه مد و لباس اقدام نمود و مکانی را ایجاد کرد که به صورت یکپارچه در راستای هویت بخشی به پوشش و لباس گام بر می دارد.

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »