7 اسفند، 1399

اثرگذاری فرهنگ و هنر ایرانی در فشن دنیا

هنر ایرانی مقوله مهمی است که منبع الهام بسیاری برندها و هنرمندان خارجی بوده است ولی داخل ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هنر و فرهنگ ایران پتانسیلهای زیادی دارد که مقاله به آنها میپردازد.
Translate »