جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم در دانشگاه دامغان

19 اسفند، 1399

شیوع ویروس کرونا و برگزاری مجازی نمایشگاه هنر دیجیتال دامغان

ویروس کرونا ، به معضلی بدل شده که تقریبا تمام مسائل زندگی روزمره را مختل کرده است. اما حتی کرونا هم نتوانسته جلوی برگزاری جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم در دانشگاه دامغان شود.
Translate »