8 اسفند، 1399

سخنان خاتون شهبازی در جشنواره مد و لباس اینترنتی ایران  سال 99 

«خاتون شهبازی»  دبیر سومین دوره جشنواره مد و لباس اینترنتی ایران سخنانی باب فرهنگ و هنر ایران زد که به شرح زیرست.
Translate »