28 اسفند، 1399

مدگرایی تا چه حد بر جامعه تاثیرگذار است ؟

به اعتقاد بسیاری اندیشمندان و فلاسفه مد و فشن نمایانگر وضعیت فرهنگی و میزان پیشرفن یک جامعه است. هرچند هرگوشه دنیا نوعی پوشش مخصوص خود دارد ولی چند سالی‌ است که روند استفاده پوشیدنی‌ها در جهان تفاوتی عمده پیدا کرده است.
27 اسفند، 1399

مد از دیدگاه جامعه شناسی

مد در بافت جامعه به وضوح تاثیرات شگرفی می‌گذارد. از طبقه بندی اجتماعی تا جریان‌های فرهنگی-سیاسی از آن استفاده برده و فلاسفه و جامعه شناسان بسیاری در مورد این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عمیق نظریاتی دارند.
12 اسفند، 1399

نقش هویت انسانی در دنیای مد امروزی

دنیای مدوفشن تعریفی از هویت انسانی مصرف کنندگانش را ارائه میکند. مقاله دنبال جوابی برای این سوال است : " آیا هویت انسانیمان با پوششمان تعیین میشود؟"
Translate »