5 فروردین، 1400

بیودیزاین چیست ؟

دیزاین با بیولوژی (زیست شناسی) یا بیودیزاین ترکیب هوشمندانه علم و هنر است. علمی که منطق طبیعت را منبع الهام خود قرار می‌دهد.
Translate »