6 اسفند، 1399

مد و هنر

دنیای هنر مدرن بسیار تخصصی شده است. اندیشمندان بسیاری سعی میکنند رابطه درستی بین مدوهنر پیدا کنند. مقاله ارتباط فشن و هنر را بررسی میکند.
Translate »