16 اسفند، 1399

مدگرایی و بحران هویتی جوانان

گرایش به مد به گونه افراطی سقوط ارزشهاي اجتماعی، بر چسب انحراف، تضاد بین والدین و فرزندان و یا به عبارتی شکاف بحرانزاي نسلی و ضررهاي مادي فراوانی ایجاد میکند. هدف این مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به مد در بین جوانان است.
Translate »