12 اسفند، 1399

نقش هویت انسانی در دنیای مد امروزی

دنیای مدوفشن تعریفی از هویت انسانی مصرف کنندگانش را ارائه میکند. مقاله دنبال جوابی برای این سوال است : " آیا هویت انسانیمان با پوششمان تعیین میشود؟"
Translate »