13 اسفند، 1399

مدگرایی ذاتی هر انسان!

انسانها ذاتا موجوداتی هستند زیبایی پسند و به دنبال تنوع ، سوال اینجاست که آیا تنوع طلبی و مدگرایی مدرن بشر ، امری معقول است؟
Translate »