10 اسفند، 1399

سخنان مراد فرهادپور در باب مد و فلسفه

مراد فرهادپور نویسنده و خبرنگار شناخته شده ایرانی است. فرهادپور مطلبی درباره مد و فلسفه در روزنامه اعتماد منتشر کرده است. مقاله سخنان فرهادپور را نقل میکند
Translate »