6 اسفند، 1399

آیا واقعا هنر ایرانی در دام «صنعت مد» و «مدگرایی» افتاده است؟

هنر ایران متاثر از عوامل بسیاری بوده و دوران عجیبی را طی میکند. سعید فلاح فر صحبتهایی درباره جریانات حال حوزه هنر گفته است.
6 اسفند، 1399

مد و هنر

دنیای هنر مدرن بسیار تخصصی شده است. اندیشمندان بسیاری سعی میکنند رابطه درستی بین مدوهنر پیدا کنند. مقاله ارتباط فشن و هنر را بررسی میکند.
Translate »