11 اسفند، 1399

خطرات پوچ گرایی برای مد و مدگرایان

صنعت مد همواره در معرض خطرنهیلیسم بوده است. مدرس دانشگاه سوره از خطرات پوچ گرایی صنعت مدوفشن میگوید.
Translate »