27 اسفند، 1399

مد از دیدگاه جامعه شناسی

مد در بافت جامعه به وضوح تاثیرات شگرفی می‌گذارد. از طبقه بندی اجتماعی تا جریان‌های فرهنگی-سیاسی از آن استفاده برده و فلاسفه و جامعه شناسان بسیاری در مورد این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عمیق نظریاتی دارند.
Translate »