معرفی

بخش های مختلف
هفته مُد و تکنولوژی تهران


لباس آینده

ایده پردازی
رویای ایرانیلباس و سبک لباس پوشیدن امروز با گذشه چه تفاوتی کرده است؟ ما امروز نسبت به گذشته، در آینده قرار داریم، آیا چند سال قبل می شد تصور کرد که لباس امروز چطور خواهد بود؟ اگر تصورات ما در گذشته سبک پوشش امروز ما را ساخته، پس می توانیم با ایجاد تصویری از لباسِ آینده، جهت گیری های آتی لباس و سبک پوشش را سودِهی کنیم.

درباره لباس آینده مطالب مرتبط

ارسال اثر

فناوری در پوشیدنی ها

فناوریهای پوشیدنی
تکنولوژی پوشیدنی


به نظر می رسد بخشی از آینده لباس و سبک پوشش با استفاده و بهره گیری از فناوری گره خورده. اینکه استفاده از فناوری در لباسهایمان چه سرنوشتی را برای ما رقم خواهد زد دقیقا مشخص نیست، اما با اطلاع از وقوع آینده محتملی که فناوری های پوشیدنی و استفاده از فناوری در پوشیدنی ها، بخش جدایی ناپذیری از آن است، شاید بهتر باشد هر چه زودتر و هر چه بیشتر و عمیق تر به موضوعات اساسی ای بپردازیم که به زودی با آنها مواجه خواهیم شد، بویژه اینکه با رسیدن به آستانه جامعه سایبورگی، لباس در حال تبدیل شدن به بخشی از بدن ماست.

درباره فناوری در پوشیدنی ها مطالب مرتبط

ارسال اثر

هنر آینده

هنر مولد
هنر دیجیتال


هنر، زیبائی و خلاقیت یکی از ارکان تمدن انسانی است، در طول تاریخ این هنر بوده که همواره از انسان تأثیر پذیرفته و بر انسان تأثیر گذاشته. اما به نظر می رسد هنر در حال ورود به مرحله جدیدی از حیات خود است که دیگر هیچ تعریف مرسومی نمی تواند آنرا معنی کند. نوعی از هنر در حال رشد و نمو است که عامل انسانی در آن اثرگذار نیست و انسان از جایگاه یک هنرمند و پدیدآورنده اثر هنری به مقام خالقِ یک هنرمندِ صاحب اختیار ارتقاء یافته است. سوال اساسی اینجاست که آیا لذت خلقِ "هنرمند" می تواند جایگزین "لذت خلقِ هنرمند" شود؟

درباره هنر آینده مطالب مرتبط

ارسال اثر