26 اسفند، 1399

پتانسیل هنر دیجیتال در کارآفرینی

هنرهای دیجیتال به ذات توانایی بسیاری در اشتغال زایی داشته و دارند. این سبک نوظهور از هنر مدرن به دلیل نیاز مبرم به تکنولوژی ، پشتیبانی تکنیکی ، آموزش مستمر و ... عرصه گسترده ای برای کارآفرینان کشور فراهم میسازد.
Translate »