23 بهمن، 1399

منبع تغذیه سایبورگ های نسل آینده

تخصصان با استفاده از فرآیند شیمیایی خاصی، باتری های زیستی جدیدی ساخته اند؛ فرآیند شیمیایی که ماهی ها برای گیج کردن شکار و مقابله در برابر شکارچی از آن استفاده می کنند
Translate »