12 اسفند، 1399

فلسفه استفاده از هنر مفهومی در دنیای فشن

هنر مفهومی و دنیای فشن ارتباط جدانشدنی پیدا کرده اند. سالهای اخیر، به طور گسترده ای شاهد اوج گرفتن هرچه بیشتر این ارتباط بوده ایم. دنیای مد امروزی درصدد است فشن پایدار ، فشن سبز و هنر مفهومی را منبع الهامش قرار دهد.
Translate »