30 اسفند، 1399

آسیب‌شناسی هویتیِ مد

مدگرایی در ایران ، به معضلی بدل شده است. بسیاری جامعه‌شناسان به معضل هویتِ مد ایران دیدگاهی آسیب شناسانه دارند. آسیبی که ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد.
29 اسفند، 1399

اتفاقاتی مدرن به نام مدگرایی

جامعه ایرانی خواستگاهی سنتی-مذهبی دارد. این جنبه سنتی-مذهبی از دید جامعه‌شناسی و فلسفه از دریچه متفاوتی به دنیا نگاه می‌کند که تمام زندگی روزمره تحت‌الشعاع آن قرار ‌میگیرد. یکی‌از‌این مقوله‌ها مد است.
28 اسفند، 1399

نوگرایی ، مدگرایی و نقش آنها در جامعه

امروزه یکی ازمهمترین و تاثیر گذارترین صنعت‌های دنیا ، مد ومدگرایی است. صنعتی که هرچند به درازای تاریخ عمر دارد ولی کارکرد آن در جامعه مدرن رنگ و بوی دیگری دارد. یکی از سوژه‌های جامعه‌شناسی نوین بررسی همین ارتباط تنگاتنگ بین جامعه و فشن است.
9 اسفند، 1399

کتاب «فلسفه‌ی مد» تالیف «لارس اندرسن»

خواستگاه و ماهیت دنیای مد و فشن ، آمیخته با هنر بوده و هست. نظریات و تعاریف بسیاری در مورد این زیرشاخه هنر که همه به طور روزمره از آن استفاده میکنند ارائه شده است. امروز به بررسی کتابی میپردازیم که منبع غنی و جذاب برای حلاجی دنیای فشن و آشنایی با فلسفه وجودی این هنر از دید بزرگان است. 
Translate »