12 اسفند، 1399

فلسفه استفاده از هنر مفهومی در دنیای فشن

هنر مفهومی و دنیای فشن ارتباط جدانشدنی پیدا کرده اند. سالهای اخیر، به طور گسترده ای شاهد اوج گرفتن هرچه بیشتر این ارتباط بوده ایم. دنیای مد امروزی درصدد است فشن پایدار ، فشن سبز و هنر مفهومی را منبع الهامش قرار دهد.
7 اسفند، 1399

هنر مفهومی و مد

مقاله به بررسی هنر مفهومی و ارتباط تنگاتنگش با مدوفشن میپردازد. هنرمندان بسیاری همچون جوزف بویس هنر مفهومی را تثبیت کردند. تاثیر هنر مفهومی سالهاست فضای هنر مدرن را متحول کرده است.
Translate »